Exposició i recorregut lúdic de com es realitza un Bàtik - Expo & a playful path about the Batik

El Bàtik és una tècnica mil·lenària d’estampació tèxtil on s’utilitza la cera verge com a mitjà per assolir motius decoratius a les teles.Els seus orígens són al sud-est asiàtic i on és més popular és a la Indonèsia i a Malàisia. Com l'aplicació de la cera sobre la tela és en calent, s'utilitzen eines apropiades com el “tjanting” per recollir la cera i dipositar-la sobre la tela. Després de l'aplicació de la cera és quan es tenyeix el teixit i una vegada sec es repeteixen els passos anteriors, tapant amb la cera els colors a conservar, ja que la resta de la tela seguirà recollint color del tint que s'apliqui. A Malàisia és utilitzat com la vestimenta tradicional, les camises de Bàtik per als homes i el baju Kurung per a les dones, és combinat amb peces de moda actual. Els motius més populars són les fulles i les flors.

Aquesta activitat té l’objectiu de fer-te apropar al Bàtik d’una manera lúdica per tal de gaudir-la a través de l’experiència utilitzant els materials empresos en aquesta tècnica i seguint un recorregut explicatiu que ens ajudarà a la comprensió d’aquest “art” tan representatiu de la cultura malaia. Podràs provar el tjanting i pintar les teles i veure un pas a pas de com es realitza un bàtik.

Comissariat per Rosa Castells i Maureen Clarke

Entrada lliure

Dissabte 15 de març de 11 a 14 hores

Lloc: Ikatten : Joan Blanques, 64. Local 1. 08024 Barcelona (Gràcia)

The Batik is an ancient technique of printing on textiles using the beeswax as a means to achieve decorative motifs to canvas. Its origins are in Southeast Asia, where it is more popular in Indonesia and Malaysia. The application of wax on the fabric is hot, using appropriate tools such as "tjanting" to collect the wax and place it on the canvas. After the application of the wax is when the fabric is dyed and once dry repeat the above steps, covering with wax to preserve color as the rest of the fabric will collect color dye is applied.

In Malaysia it is used as traditional clothing, batik shirts for men and Baju Kurung for women, combined with current fashion garments. The most popular motifs are leaves and flowers.

This activity seeks to bring up the batik making in a playful way to enjoy the experience through using the materials undertaken of this technique and following a path that will help the understanding of this "art" as representative of the Malay culture.

You will be able try the Tjanting, paint the fabrics and watch step by step how to perform a batik.

Curated by Rosa Castells and Maureen Clarke

Free admission

Saturday, March 15th from 11 to 14 hours

Location: Ikatten: Joan Blanques, 64. Local 1. 08024 Barcelona (Gracia)

Featured Posts